Get in Touch
pomakni navzdol
Nazaj
//Info

Sodelovanje v operacijah, sofinanciranih s sredstvi Evropskih skladov


 
 

Okoljsko učinkovita pridelava koruze in pšenice na vodovarstvenih območjih


Operacija je iz naslova 1. Javnega razpisa za podukrep 16.5 Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam.

POVZETEK
Projekt odgovarja na aktualne izzive kmetijske rabe na VVO v RS, ki obsegajo skoraj 1/5 ozemlja. Kmetijska dejavnost na VVO-jih je pogosto problematizirana zaradi vnosa mineralnih in organskih gnojil v tla in uporabe FFS. V praksi to predstavlja omejevanje uporabe gnojil in FFS-jev na VVO, kar pa posledično negativno vpliva na konkurenčnost kmetijske dejavnosti na teh območjih.

GLAVNE DEJAVNOSTI
V projektu bomo strokovno ocenili trenutno stanje na področju pridelave koruze in navadne pšenice (v nadaljevanju: pšenice) na VVO ter na tej osnovi ponudili predloge za izboljšanje stanja pri pridelavi dveh najbolj razširjenih poljščin v RS, ki bodo strokovno utemeljeni ter izvedljivi.

CILJI

 • Strokovna ocena trenutnega stanja na področju pridelave koruze in pšenice na VVO,
 • z novejšimi pristopi in z nadzorovanim gnojenjem zagotoviti uspešno, pričakovano/želeno kmetijsko pridelavo in preprečiti dodatno onesnaženje podtalnice na VVO,
 • uveljavitev alternativnih metod zatiranja plevelov pri pridelavi koruze in pšenice na VVO,
 • razširjeno novo znanje med pridelovalci, svetovalci, izobraževalci.

PRIČAKOVANI REZULTATI

 • Predstavljena najučinkovitejša tretirna sredstva za koruzo in pšenico z zmanjšano vsebnostjo FFS,
 • določen vpliv različne vrste dušičnih gnojil na optimalen čas gnojenja in količino gnojenja,
 • določen vpliv različne vrste dušičnih gnojil na koncentracijo nitratov v podtalnici,
 • določeno najprimernejše gnojenje glede na hektarski donos,
 • izdelan protokol za okoljsko učinkovito pridelavo koruze in pšenice,
 • poučeni kmetje o tehnologiji nanašanja tretirnega sredstva, vrstah tretirnih sredstev in pomenu razkuževanja semena,
 • zmanjšana poraba FFS pri tretiranju koruze in pšenice,
 • izdelan gnojilni načrt in načrt varstva rastlin (koruza in pšenica).

SPLETNE POVEZAVE
Koruzni oklasek kot obnovljivi vir energije


V okviru 1. Javnega razpisa za Podukrep 16.5: Podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam kmetijsko gospodarstvo sodeluje na EIP projektu “KORUZNI OKLASEK KOT OBNOVLJIVI VIR ENERGIJE”.

POVZETEK
Predmet javnega razpisa je podpora za izvedbo pilotnih projektov in projektov Evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti (EIP). Podpora iz Podukrepa 16.5 je namenjena izvedbi projektov s ciljem razvoja rešitev, med drugim namenjenih blažitvi oziroma prilagajanju na podnebne spremembe v kmetijstvu ali gozdarstvu, prenosa znanj v prakso ter razširjanja rezultatov projekta.

GLAVNE DEJAVNOSTI
Skrbno izbrana operativna skupina za izvedbo projekta bo izvedla celostno in poglobljeno raziskavo, praktični preizkus energetskega potenciala in uporabe koruznih oklaskov. Partnerstvo je sestavljeno iz 5 kmetijskih gospodarstev, 3 raziskovalnih organizacij, 2 svetovalnih organizacij in 1 izobraževalne organizacije.

CILJI

 • Razvoj novih tehnologij, procesov in praks na področju rabe obnovljivih virov energije,
 • prispevek k zmanjšanju podnebnih sprememb,
 • prispevek k okoljski učinkovitosti,
 • razširjeno novo znanje med pridelovalci, svetovalci, izobraževalci.

PRIČAKOVANI REZULTATI
V praksi bodo rezultati projekta kmetijskim gospodarstvom, svetovalcem, raziskovalcem, študentom kmetijstva in drugim zainteresiranim približali vrednost, možnosti in tehnične rešitve uporabe koruznega oklaska kot obnovljiv vir energije. Posledično se bo zmeraj več kmetijskih gospodarstev, pridelovalcev koruze, odločilo za uporabo predstavljenega v praksi, saj bo to za njih pomenilo:

 • energetsko samozadostnost,
 • razvoj kmetije,
 • prispevek k blaženju podnebnih sprememb,
 • povečanje možnosti za okrepitev proizvodnih potencialov kmetije in njene odpornosti.

SPLETNE POVEZAVE© ProFUTURUS d.o.o.  / Vse pravice pridržane.

SL EN
Get in Touch
Zapri