Get in Touch
  pomakni navzdol
  Vse storitve
  //Evropski skladi

  Evropski skladi

  Vsak projekt je dragocen. Zanj poiščemo primerno financiranje in ga z izbranimi besedami ter številkami predstavimo. Za odobrene projekte izvajamo celovit projektni management. Širimo znanje o razpisih in Evropski kohezijski politiki.
  01.
  Iskanje virov financiranja projektov iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov

  • Evropski sklad za regionalni razvoj – ESRR,
  • Evropski socialni sklad – ESS,
  • Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – EKSRP,
  • Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo – ESPR,
  • Kohezijski sklad – KS.

  Priprava projektne, investicijske in tehnične dokumentacije za kandidiranje na razpisih resornih ministrstev Republike Slovenije in ostalih posredniških teles

  • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko – SVRK,
  • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – MGRT,
  • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – MKGP,
  • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – MIZŠ,
  • Ministrstvo za kulturo – MK,
  • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ,
  • Ministrstvo za okolje in prostor  – MOP,
  • Slovenski podjetniški sklad – SPS,
  • SPIRIT Slovenija, javna agencija – SPIRIT,
  • Slovenski regionalno razvojni sklad – SRRS,
  • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS,
  • Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja – ARSKTRP,
  • SID banka, d.d., Ljubljana – SID,
  • Lokalne akcijske skupine – LAS,
  • Agencija za knjigo – JAK,
  • Eko sklad,
  • Zavod za zaposlovanje – ZRSZ,
  • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

  Priprava vlog na centralizirane javne razpise

  • Horizon 2020,
  • Eurostars,
  • LIFE,
  • COSME,
  • Evropa za državljane,
  • Erasmus+,
  • Evropska investicijska banka – EIB.

  Izdelava dokumentacije za kandidiranje na razpisih čezmejnega, transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja

  • Čezmejno sodelovanje:
   • Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija (SI-AT),
   • Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška (SI-HR),
   • Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska (SI-HU),
   • Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija (IT-SI).
  • Transnacionalno sodelovanje:
   • Podonavje,
   • Jadransko-jonski program,
   • Srednja Evropa,
   • Mediteran,
   • Območje Alp.
  • Medregionalno sodelovanje:
   • INTERREG EUROPE,
   • INTERACT III,
   • URBACT III,
   • ESPON 2020.

  Projektni management

  • Vodenje projektov, organizacija in koordinacija dela mednarodnih projektnih timov,
  • vodenje sestankov in sodelovanje na projektnih sestankih mednarodnih partnerstev doma in v tujini,
  • pomoč pri izvajanju projektov, pri pripravi na revizijo, zagotavljanje revizijske sledi, priprava zahtevkov in poročil,
  • iskanje projektnih partnerjev doma in v tujini.

  obveščanje o aktualnih razpisih

  • Informiranje o pogojih javnih razpisov za pridobitev nepovratnih in povratnih sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

  organizacija delavnic in izobraževanj na temo evropske kohezijske politike

  • Pridobivanje nepovratnih in povratnih sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov,
  • projektni management.

  © ProFUTURUS d.o.o.  / Vse pravice pridržane.

  Get in Touch
  Zapri