Get in Touch
pomakni navzdol
Vse storitve
//Evropski skladi

Evropski skladi

Vsak projekt je dragocen. Zanj poiščemo primerno financiranje in ga z izbranimi besedami ter številkami predstavimo. Za odobrene projekte izvajamo celovit projektni management. Širimo znanje o razpisih in Evropski kohezijski politiki.
01.
Iskanje virov financiranja projektov iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov

 • Evropski sklad za regionalni razvoj – ESRR,
 • Evropski socialni sklad – ESS,
 • Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja – EKSRP,
 • Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo – ESPR,
 • Kohezijski sklad – KS.

Priprava projektne, investicijske in tehnične dokumentacije za kandidiranje na razpisih resornih ministrstev Republike Slovenije in ostalih posredniških teles

 • Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko – SVRK,
 • Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo – MGRT,
 • Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano – MKGP,
 • Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport – MIZŠ,
 • Ministrstvo za kulturo – MK,
 • Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti – MDDSZ,
 • Ministrstvo za okolje in prostor  – MOP,
 • Slovenski podjetniški sklad – SPS,
 • SPIRIT Slovenija, javna agencija – SPIRIT,
 • Slovenski regionalno razvojni sklad – SRRS,
 • Javna agencija za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije – ARRS,
 • Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja – ARSKTRP,
 • SID banka, d.d., Ljubljana – SID,
 • Lokalne akcijske skupine – LAS,
 • Agencija za knjigo – JAK,
 • Eko sklad,
 • Zavod za zaposlovanje – ZRSZ,
 • Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije.

Priprava vlog na centralizirane javne razpise

 • Horizon 2020,
 • Eurostars,
 • LIFE,
 • COSME,
 • Evropa za državljane,
 • Erasmus+,
 • Evropska investicijska banka – EIB.

Izdelava dokumentacije za kandidiranje na razpisih čezmejnega, transnacionalnega in medregionalnega sodelovanja

 • Čezmejno sodelovanje:
  • Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Avstrija (SI-AT),
  • Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Hrvaška (SI-HR),
  • Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska (SI-HU),
  • Program sodelovanja Interreg V-A Italija-Slovenija (IT-SI).
 • Transnacionalno sodelovanje:
  • Podonavje,
  • Jadransko-jonski program,
  • Srednja Evropa,
  • Mediteran,
  • Območje Alp.
 • Medregionalno sodelovanje:
  • INTERREG EUROPE,
  • INTERACT III,
  • URBACT III,
  • ESPON 2020.

Projektni management

 • Vodenje projektov, organizacija in koordinacija dela mednarodnih projektnih timov,
 • vodenje sestankov in sodelovanje na projektnih sestankih mednarodnih partnerstev doma in v tujini,
 • pomoč pri izvajanju projektov, pri pripravi na revizijo, zagotavljanje revizijske sledi, priprava zahtevkov in poročil,
 • iskanje projektnih partnerjev doma in v tujini.

obveščanje o aktualnih razpisih

 • Informiranje o pogojih javnih razpisov za pridobitev nepovratnih in povratnih sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

organizacija delavnic in izobraževanj na temo evropske kohezijske politike

 • Pridobivanje nepovratnih in povratnih sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov,
 • projektni management.

© ProFUTURUS d.o.o.  / Vse pravice pridržane.

SL EN
Get in Touch
Zapri